Program do kosztorysowania NORMA został przetestowany i jest zalecany do stosowania przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego "ORGBUD" Spółka z o.o.

"Program zalecany i konsultowany w Ośrodku Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa w Olsztynie, Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie."

Firma ATHENASOFT przygotowała dla Państwa nową wersję najpopularniejszego i najlepiej sprzedającego się programu do kosztorysowania NORMA 3.

Program NORMA 3 został wyróżniony na Międzynarodowych Targach Oprogramowania SOFTARG w 1996 i 1997 roku, , a także w konkursie HIT BUDOWLANY 1998 roku na najlepszy produkt, jako jedyny z programów kosztorysowych.

Posiada rekomendację CADCAM FORUM za bardzo dobre przygotowanie. Program przeznaczony jest do sporządzania kosztorysów szczegółowych robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, remontowych i innych w oparciu o katalogi KNR, KSNR, PKZ, własne, a także sporządzanych metodą uproszczoną, zgodną z rozporządzeniem MSWiA z dnia 26.02.1999 roku, w oparciu o wchodzące w skład pakietu ceny jednostkowe robót, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do tego rozporządzenia.

NORMA 3 współpracuje również z cenami z dyskietek BISTYPU i PROMOCJI, i z dowolną liczbą własnych baz cenowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w każdym przdsiębiorstwie.

 

MOŻLIWOŚCI:

 • możliwość tworzenia kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999;
 • możliwość wstawiania pozycji szczegółowych i uproszczonych w jednym kosztorysie, funkcja upraszczania kosztorysu i przywracania RMS-ów na podstawie katalogów norm;
 • ponad 200 katalogów norm KNR, KSNR, PKZ, normy zakładowe, katalog własny, założenia szczegółowe i opisy robót, możliwość korzystania z KNR-ów na CD-ROM;
 • modyfikacja norm i opisów występujących w katalogach;
 • wstawianie pozycji z katalogu do kosztorysu myszą metodą przeciągnij i upuść (drag&drop);
 • pokazywanie opisów i nakładów RMS przy przeglądaniu KNR;
 • wprowadzanie pozycji niekatalogowych poprzez analogię lub wycenę własną;
 • funkcja sprawdzania zgodności kosztorysu z katalogami norm;
 • wczytywanie cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót z dyskietek Sekocenbudu, Orgbudu, Bistypu, MSWiA, w tym również współpraca z załącznikami nr 2 i 3 do rozporządzenia MSWiA z 26.02.1999;
 • możliwość korzystania z nieograniczonej liczby własnych baz cenowych;
 • określanie cen RMS-ów i cen jednostkowych pozycji w różnych walutach, automatyczne przeliczanie cen na walutę kosztorysu w oparciu o tabelę kursów;
 • kartoteki wszystkich używanych elementów RMS oraz jednostek miar;
 • zmiana obmiarów pozycji w trakcie tworzenia kosztorysu lub w późniejszym momencie;
 • definiowanie dowolnej liczby okresów rozliczeniowych i wprowadzanie obmiarów wykonanych w poszczególnych okresach prac;
 • biblioteki funkcji do obliczania obmiarów na podstawie wzorów matematycznych, definiowanie stałych w celu ich wielokrotnego wykorzystania w wielu pozycjach;
 • możliwość określania precyzji liczenia i prezentacji obmiarów dla konkretnych pozycji;
 • określanie kodów lokalizacji dla wierszy obmiarowych;
 • import obmiarów z programów do projektowania CAD - ALLPLAN FT i ARCON oraz innych;
 • szeroki zakres generowania zestawień i wydruków : pełną i skróconą formę kosztorysu, statystyki, książki przedmiarów, RMS, materiały inwestora, wprowadzone pozycje, szczegółowe zestawienia materiałów, tabela elementów scalonych, podsumowanie, bazy cenowe, słowniki lokalizacji, okresowe rozliczenie robót, wykonane prace, druk podsumowań dla różnych poziomów zagłębień działów;
 • wydruk kosztorysu i wszystkich zestawień do pliku w formacie HTML
 • wielopoziomowa struktura działów, dowolna liczba parametrów ekonomiczno - technicznych dla działów i kosztorysu
 • dowolne definiowanie narzutów (kwotowo lub procentowo) dla indywidualnego działu, grupy działów, całego kosztorysu lub narzutów od narzutu netto, dodawanie lub zmiana narzutów dla poszczególnych pozycji
 • możliwość konfigurowania widoków kosztorysu - kolejność kolumn, ukrywanie kolumn, zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do różnych operacji
 • rozliczanie pracy rusztowań oraz kompletów deskowań, możliwość rozliczania pozycji w innych pozycjach
 • rozliczanie kosztów transportu sprzętu i materiałów jako procentu od wartości lub kwoty wynikającej z odrębnych kalkulacji
 • funkcje do okresowego rozliczanie prac, stosowanie różnych cen robót oraz cen elementów RMS w poszczególnych okresach wykonawczych
 • modyfikacja RMS (nazwa, indeks, cena, wstawianie, usunięcie, przywracanie) z poziomu pozycji kosztorysu oraz z poziomu zestawień, rozszerzone deklarowanie podstawy nakładów pomocniczych
 • przenoszenie pozycji i RMS-ów, wierszy obmiarowych, pomiędzy kosztorysami za pomocą przeciągania myszką (funkcja przesuń i upuść)
 • wyszukiwanie elementów RMS w bazie cenowej lub innym kosztorysie na podstawie indeksu ETO lub fragmentu nazwy
 • definiowanie grup materiałów i sprzętów w celu ustalenia wspólnych narzutów lub współpracy z systemem finansowo-księgowym
 • automatyczne dopasowanie stawki robocizny do założonej wartości kosztorysu
 • wczytywanie kosztorysów z innych programów kosztorysowych LEONARDO, KOMA, ZUZIA, STRIX,
 • przekazywanie danych z kosztorysu poprzez uniwersalny format ATH do programów: OBMIAR (wprowadzanie obmiarów na placu budowy przy pomocy komputera typu palmtop) ,ODBIÓR (sporządzanie protokołów odbioru i rozliczanie wykonanych prac) FORTUNA (wystawianie faktur), OCENA (graficzna prezentacja danych kosztorysu).
 • współpraca z programami do harmonogramowania robót Microsoft Project, PROJEKT+, Planista Power Project, definiowanie kluczy lokalizacji i kodów wykonawczych
 • eksport wydruków i zestawień do programów Microsoft Office i innych aplikacji.
 • jednoczesna praca na nieograniczonej liczbie kosztorysów
 • automatyczne sporządzanie kopii zapasowych i awaryjnych kosztorysów
 • wielopoziomowa funkcja cofnij i przywróć
 • praca w sieci, wykorzystywanie wspólnych baz cenowych i katalogów norm

NORMA 3 pracuje w środowisku Windows 95, Windows 98 i Windows NT Bardzo dobrze przygotowany podręcznik użytkownika pozwala szybko zapoznać się z rozbudowanymi możliwościami systemu. Program jest bardzo prosty w obsłudze, posiada bardzo przejrzystą strukturę i intuicyjny interfejs.

REFERENCJE:

KANCELARIA SEJMU I SENATU, NARODOWY BANK POLSKI, KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ, WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA, JEDNOSTKI WOJSKOWE (na terenie całego kraju), KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, KOMENDY WOJEWÓDZKIE (na terenie całego kraju), URZĘDY MIAST I GMIN (na terenie całego kraju), POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE, POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (niektóre Zakłady),

TELEWIZJA POLSKA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWA KONSERWACJI ZABYTKÓW, EXBUD, BOVIS POLSKA, BUDIMEX

WARBUD S.A., PEBEX S.A., BAUMA S.A., PKRE WARSZAWA, PRODLEW WARSZAWA, BGH-RM HOLDING LUBIN, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE (na terenie całego kraju), KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW

ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE", HUTA ŁAZISKA, ELEKTROWNIA KOZIENICE, TURÓW, JAWORZNO itd.,

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI ŁÓDŹ, ZAKŁADY ENERGETYCZNE (na terenie całego kraju), ZAKŁADY GAZOWNICZE (na terenie całego kraju), WIELE OSÓB PRYWATNYCH I MAŁYCH FIRM.

" . . . do zakupu programu przekonał mnie fakt, że na liście referencyjnej widziałem dużo prywatnych osób, bo jeżeli człowiek wydaje prywatne pieniądze, to wie co robi."

 "...Niewątpliwym atutem programu jest bardzo starannie dopracowany graficzny interfejs z czytelnymi, dość sensownie i logicznie zaprojektowanymi piktogramami..."
                                                                                                               CADCAM FORUM 

"...Obsługa programu jest bardzo prosta i nie powinna nastręczać żadnych problemów nawet początkującym kosztorysantom..."
                                                                                                               CADCAM FORUM

"... Kosztorys robót wykonany w kilka chwil, jego modyfikacje to już ułamki sekund - tak szybko i skutecznie pomaga budowlanym program komputerowy NORMA, kosztorysujący wszystkie prace budowlane..."
                                                                                                               GAZETA WYBORCZA

Ponad 6500 użytkowników programu NORMA - do końca lutego 1999 r.

PRZYKŁADOWE WIDOKI EKRANÓW

    

Powrót do strony głównej